Japan

Niigata

Shimamura Music

Niigata-BILLBOARD PLACE

1-2, Yachiyo 2, Chuo-ku, Niigatas-shi, Niigata

Call/025-240-4666

niigata@shimamura.co.jp

Toyama

KAISHINDO

Gakki Center Toyama

13-7, Shinjyomachi 3, Toyama-shi,

Toyama

Call/076-433-0165

g-center@kaishindo-music.co.jp

Ishikawa

Shimamura Music

Kanazawa

1, 5F Kanazawa-FORUS, Horikawashinmachi 3, Kanawaza-shi, Ishikawa

Call/076-231-3999

kanazawa@shimamura.co.jp

Nagano

10, Sakudairaekiminami 11, Saku-shi, Nagano

10-3-, Chuo 1, Matsumoto-shi,

Nagano

3-6, Minamichitose 1, Nagano-shi,

Nagano

Call/0267-66-3063

Call/0263-38-2260

Call/026-223-7111

Allies Custom Cables and Plugs

© Copyright 2008. All Rights Reserved.

Tri-sound.inc