Japan

Hokkaido

3-6, Minami3jyo-nishi 1, Chuo-ku,

Sapporo-shi, Hokkaido

108, 6F Feel-Asahikawa, Ichijyodori 8, Asahikawa-shi, Hokkaido

18-1, Showachuo 4,

Kushiro-shi, Hokaido

2-5, Kita5jyou, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokaido

3, 6~7F PARCO, Minami1jyo-nishi 3,

Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

Call/011-210-6680

Call/0166-26-1911

Call/0154-55-7228

Call/011-209-5230

Call/011-214-2391

Miyagi

1-1, Chuo 4, Aoba-ku, Sendai-shi,

Miyazaki

5-1, Teraoka 6, Izumi-ku, Sendai-shi,

Miyagi

20-15, Nagamachi 7, Taihaku-ku,

Sendai-shi, Miyagi

3-1, Morisekinoshita 5, Natori,

Miyagi

1-1, Jizouden 1, Goshono, Akita-shi,

Akita

Call/022-264-9333

Call/022-342-5233

Call/022-304-2261

Call/022-381-1922

Call/018-889-6681

Yamagata

Shimamura Music

Tendo-AEON

34 Machi-ku, Hagatochiku, Seirigyouchinai, Tendo-shi, Yamagata

Call/023-656-8240

tendo@shimamura.co.jp

Fukushima

Shimamura Music

Kouriyama

16-7, 6F Ati-Kouriyama, Ekiyama 1, Kouriyama-shi, Fukushima

Call/024-926-6133

kouriyama@shiimamura.co.jp

Allies Custom Cables and Plugs

© Copyright 2008. All Rights Reserved.

Tri-sound.inc